Volvo 240/260 series at scale 1/25

arr_scan.gif (1801 bytes)

v244glT10.jpg (1734 bytes)